KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Impormasyon hinggil sa pangangalakal ng tao para sa layuning pagsasamantala sa trabaho sa Hamburg

 • Ang iyong mga kalagayan sa pagtatrabaho ay hindi kayang tiisin/hindi katanggap-tanggap,
 • Ikaw ay bina-blackmail at napipilitang gawin ang isang trabahong ayaw mong gawin,
 • Ikaw ay walang tinatanggap na sahod o tumatang- gap ng napakaliit na halaga,
 • Kailangan mong magtrabaho nang mas maraming oras kaysa sa ibang tao,
 • May kilala kang nangangailangan ng tulong,
 • Nais mong makakuha ng ilang impormasyon,

Tawagan mo kami!

Ang pagpapayo ay kompidensiyal.

Hindi kami gagawa ng anumang bagay nang walang pahintulot mula sa iyo.


www.koofra.de

Email: info@koofra.de

Telepono: +49 (0)40 67 999 757

Lunes hanggang Huwebes: 11nu – 5nh Biyernes: 11nu – 2nh

Kung wala kami sa opisina: Pakiiwan ang iyong numero ng telepono at mensahe sa iyong wika sa answering machine at tatawagin ka namin sa lalong madaling panahon.


PAGSASAMANTALA SA TRABAHO

Ilang mga halimbawa:

 • Ikaw ay pinupwersang gumawa ng mga mapan- ganib na trabaho.
 • Hindi ka binibigyan ng anumang pananggalang na kasuutan sa trabaho.
 • Kinuha sa iyo ang iyong pasaporte o mga doku- mento sa pagbiyahe.
 • Ginigipit ka ng iyong amo dahil sa mga pagka- kautang.
 • Wala kang natatanggap na sahod o tumatanggap ng napakaliit na halaga kapalit ng iyong pagtat- rabaho.
 • Ikaw ay inaabuso, binabantaan o bina-blackmail.
 • Ikaw ay binabantaan dahil wala kang permiso o mga ligal na dokumento upang magtrabaho.
 • Ikaw ay hindi binibigyan ng bakasyon o araw ng pahinga.
 • Ikaw ay hind pinahihintulutang pumunta sa dok- tor kapag ikaw ay may sakit.
 • Ikaw ay hindi pinahihintulutang kumilos nang malaya o di kaya ay kinokontrol ng iyong amo.

Kung alinman sa mga punto sa itaas ay naaangkop sa iyo, ikaw ay maaaring biktima ng pangangalakal ng tao.

Kahit pa nauna kang sumang-ayon dito.

MATUTULUNGAN KA NG KOOFRA!

Ang KOOFRA

 • ay sumusuporta sa mga kinakalakal na tao
 • ay isang nagsasariling organsisasyon
 • ay nagbibigay ng payo at impormasyon

Ikaw ay may karapatan sa suporta at tulong!

 • Papayuhan ka namin.
 • Ang lahat ng mga diskusyon ay hindi pinapanga- lanan/kompidensiyal.
 • Hindi kami nagbabahagi ng anumang imporma- syon.
 • Ang mga miyembro ng aming kawani ay mula sa parehong bansang iyong pinagmulan o nagsasa- lita ng iyong wika.

Ano ang maiaalok ng KOOFRA?

 • Tulong sa pag-oorganisa: Matutuluyan, Pangangalagang medikal, Mga benepisyo mula sa Gobyerno, Libreng tulong-ligal
 • Pagsama tuwing makikipag-usap sa awtoridad
 • Tulong sa pag-aasikaso ng pasaporte
 • Batay sa kahilingan: pagsama kapag kakausapin ang pulisya
 • Batay sa kahilingan: inalalayang boluntaryong pagbalik sa iyong bansang pinagmulan
 • At marami pang iba