KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Impormasyon hinggil sa pangangalakal ng tao para sa layuning sekswal na pananamantala sa Hamburg

Kung:

 • Ikaw ay pinupwersang lumahok sa prostitusyon,
 • Kailangan mong magtrabaho sa ilalim ng hindi kayang matiis/mahirap na mga kalagayan sa sektor ng prostitusyon,
 • Ikaw ay hindi pinahihintulutang magpasya
 • kung sinu-sinong kliyente ang iyong tatanggapin,
 • aling mga gawaing sekswal ang iyong iaalok,
 • anu-anong halaga ang iyong isisingil
 • Ikaw ay hindi pinahihintulutang itago ang iyong pera,
 • Ikaw ay may kakilalang nangangailangan ng tulong,
 • Nais mong makakuha ng ilang impormasyon.

Tawagan mo kami!

Ang pagpapayo ay kompidensiyal.

Hindi kami gagawa ng anumang bagay nang walang pahintulot mula sa iyo.


www.koofra.de

Email: info@koofra.de

Telepono: +49 (0)40 67 999 757

Lunes hanggang Huwebes: 11nu – 5nh Biyernes: 11nu – 2nh

Kung wala kami sa opisina: Pakiiwan ang iyong numero ng telepono at mensahe sa iyong wika sa answering machine at tatawagin ka namin sa lalong madaling panahon.


PANANAMANTALA SA SEKTOR NG PROSTITUSYON

Ilang mga halimbawa:

 • Pinupwersa kang tanggapin ang lahat ng kliyente.
 • Ikaw ay hindi pinahihintulutang tumanggi sa alinmang sekswal na kahilingan ng iyong mga kliyente.
 • Ikaw ay pinupwersang magtrabaho nang walang proteksyon / walang condom.
 • Kinuha sa iyo ang iyong pasaporte o mga doku- mento sa pagbiyahe.
 • Ikaw ay hindi pinahihintulutang kumilos nang malaya o di kaya ay kinokontrol.
 • Ikaw ay hindi pinahihintulutang magtakda ng iyong sariling mga presyo.
 • Ikaw ay hindi binibigyan ng anumang oras o araw ng pahinga.
 • Ikaw ay inaabuso, binabantaan o bina-blackmail.
 • Mayroong taong nanggigipit sa iyo dahil sa mga pagkakautang.
 • Kailangan mong mag-entrega ng lahat (o halos lahat) ng iyong kita.
 • Ikaw ay binabantaan dahil wala kang permiso o mga dokumento para magtrabaho.
 • Ikaw ay hindi pinapahintulutang pumunta sa doktor kapag ikaw ay may sakit.

Kung alinman sa mga punto sa itaas ay naaangkop sa iyo, ikaw ay maaaring biktima ng pangangalakal ng tao.

Kahit pa nauna kang sumang-ayon dito.

MATUTULUNGAN KA NG KOOFRA!

Ang KOOFRA

 • ay sumusuporta sa mga taong ikinakalakal
 • ay isang nagsasariling organisasyon
 • ay nagbibigay ng payo at impormasyon

Ikaw ay may karapatan sa suporta at tulong!

 • Papayuhan ka namin.
 • Ang lahat ng mga diskusyon ay hindi pinapanga- lanan/kompidensiyal.
 • Hindi kami nagbabahagi ng anumang imporma- syon.
 • Ang aming mga miyembro ng kawani ay mula sa parehong bansang iyong pinagmulan o nagsasa- lita ng iyong wika.

Ano ang maiaalok ng KOOFRA?

 • Tulong sa pag-oorganisa: Matutuluyan, Pangangalagang medikal, Mga benepisyo mula sa Gobyerno, Libreng tulong-ligal
 • Pagsama tuwing makikipag-usap sa awtoridad
 • Tulong sa pag-aasikaso ng pasaporte
 • Batay sa kahilingan: pagsama kapag kakausapin ang pulisya
 • Batay sa kahilingan: inalalayang boluntaryong pagbalik sa iyong bansang pinagmulan
 • At marami pang iba