KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

ሓበሬታ ኣብ ሃምቡርግ ብዛዕባ ንናይ ጉልበት ምዝመዛ ዝዓለመ መስርሕ ምስግጋር ደቒ ሰባት

 • ናይ ዕዮኻ ኩነታት ዘይጽወር ድዩ?
 • ክትሰርሖ ዘይትደሊ ስራሕ ተጸቒጥካ ወይ ተገዲድካ ትሰርሕ ዶ?
 • ደሞዝ ኣይትወሃብን ወይ ድማ ውሑድ ትወሃብ?
 • ካብ ካልኦት ዝነውሕ ግዜ ትሰርሕ ዶ?
 • ሓገዝ ዝደሊ ሰብ ትፈልጥ ዶ?
 • ሓበሬታ ትደሊ ዶ?

ብኽብረትካ ደውለልና።

አቲ ዝወሃብ ምኽሪ ኣብ ሞንጎና ምስጢር ወይ ምስጢሩ ዝተዓቕበ እዩ።

ካብ ስምምዕካ ወጻኢ እንገብሮ ነገር የለን።


ዌብሳይትና : www.koofra.de

ኢሜይልና l: info@koofra.de

ቴሌፎን : +49-(0)40 – 67 999 757

ናይ ዝርርብ ስዓታት : ካብ ሶኑይ ክሳብ ሓሙስ 11:00 – 17:00 Uhr, ዓርቢ 11:00 – 14:00 Uhr

ኣብዘይሃለናሉ አዋን ድማ ቑጽርኻ ምስ መልአኽትኻ ኣብቲ ኣንሰሪን ማሺን ግደፈልና።


ምዝመዛ ኣብ ስራሕ

ገለ ኣብነታት፡

 • ሓደገኛ ስራሕ ንክትሰርሕ ትግደድ
 • ኣብ ስራሕ ናይ መከላኸሊ ኣልባስ ኣይትወሃብን
 • ፓስፖርትኻ ወይ ውን ናይ መጎዓዝያ ወረቓቕትኻ(ትራቨል ዶኩመንት) ተወሲዱልካ
 • ኣስራሒኻ ብምኽንያት ዕዳ ጸቕጢ ይገብረልካ
 • ናይ ዝሰራሕካዮ ክፍሊት ኣይትወሃብን ወይ ድማ ኣዝዩ ውሑድ ክፍሊት ትወሃብ
 • ግቡአ ኣተሓሕዛ ኣይግበረልካን፡ ትግደድ ወይ ውን ትጽቐጥ
 • ሕጋዊ ወረቓቕቲ ወይ ድማ ናይ ስራሕ ፍቓድ ስለዘይብልካ ትግደድ(ጸቕጢ ይግበረልካ)
 • ዕረፍቲ ኣይትወሃብን
 • አንተሓሚምካ ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣይፍቐደልካን
 • ናጻ ከይትንቐሳቐስ ኣስራሒኻ ቑጽጽር ይገብረልካ

አዚ ልዕል ኢሉ አተገልጸ መስርሕ ምስግጋር ደቒ ሰባት ክኸውን ይኽአል።

ዋላ ተሰማሚዕካ ዝኣተኻዮ አንተኾነ።

ኩፍራ KOOFRA ክሕግዘካ ይኽአል አዩ!

KOOFRA:

 • ንግዳያት ናይ መስርሕ ምስግጋር ደቒ ሰባት ይህግዝ
 • ናጻ ኣካል አዩ
 • ምኽሪን ሓበሬታን ይህብ

ናይ ድጋፍን ሓገዝን መሰል ኣለካ

 • ንሕና ምኽሪ ንልግሰልካ
 • አቲ ዝርርብ ኣም ሞንጎና ውሑስ ወይ ምስጢራዊ አዩ
 • ናብ ካልአ ኣሕሊፍና ሓበሬታኻ ኣይንህብን ኢና
 • ሰራሕተኛታትና ውን ካብ መቦቖል ሃገርካ ዝመጹን ቛንቛኻ ዝዛረቡን አዮም

ኩፍራ አንታይ ትልግስ?

 • ኣገልግሎት ናይ መነባብሪ፡ ቀረብ ናይ መድሃኒት፡ ኣገልግሎት ናይ ናብራ ሐገዝ፡ ናጻ ናይ ሕጊ ምኽሪ
 • ናብ መንግስታዊ ቤትጽሕፈታ ምስናይ
 • ድጋፍ ብዛዕባ ናይ ፓስፖርት ጉዳያት
 • ድሌት አንተለካ፡ ናብ ፖሊስ ምስናይ
 • ድሌት አንተለካ፡ ናብ ዓድኻ ናይ ምምላስ ሓገዝ
 • ብዙሕ ካልአ ዘይተጠቕሰን